മിഥ്യ  

Posted by Askarali

 കനുന്നതൊന്നുമേ സത്യമല്ല
മിഥ്യ ആണെന്ന ഒരതിടാത്തവര്‍ മിച്ചമീ ഭൂമിയില്‍
ഇന്ന് നാം കാണുന്ന സത്യമെല്ലാം
നാളത്തെ കണ്ണ് നീരുടമകള്‍ മാത്രം
കണ്ണുനീര്‍ വീഴ്താതവരാരന്‍ ഭൂമിയില്‍
എന്നൂര്ത്  നൂകുമ്പോള്‍  നടുഗുന്നു എന്റെ മാനസം
 ഇന്ന് ചിരിക്കുന്ന പോയ്‌ മുഘങ്ങളെല്ലാം
നാളത്തെ ദു:ഖത്തിന്റെ മുള്ളുകള്‍ മാത്രം
ദു:ഖം വിതച്ച മന്തതാരില്‍ എന്നും
വാടിക്കരിയ്ന്ന മോഹത്തിന്‍ പൂക്കള്‍
എവിടെയോ സന്തോഷമാലയടിക്കുമ്പോള്‍
എന്റെ അങ്ങധാരില്‍ പിടയുന്ന മോഹങ്ങലെന്നും ആയിരം വര്‍ണ്ണ ചിറകുകളുമായി
ആ മോഹ കൊല്ലത്തെ പാടെ നശിപ്പിക്കാന്‍
എത്തുന്നു കാലനായ് , സുഹ്ര്തായ് , മനുഷ്യര്‍.


This entry was posted on 11:33 PM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments