സ്നേഹം  

Posted by Askarali

സംഭത്തും പണവും പ്രധാഭവും
      ഇന്നെല്ലെങ്കില്‍
നാളെയും നശിക്കും
എന്നെന്നും നശിക്കാത്ത ഒന്നേ ഒള്ളു?
അതാണ്‌ മോനെ സ്നേഹം .

This entry was posted on 3:25 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments