സ്നേഹം  

Posted by Askarali

"സ്നേഹം ബന്ധമാണ്
സ്നേഹം ചങ്ങലയാണ്"

"സ്നേഹം സുഗമാണ്"

"സ്നേഹം വേദനയാണ്"

"my love is like ared red and rose"
"(നമ്മുടെ സ്നേഹം ചുവന്ന
രോസപ്പു പോലെയാണ്)"

                       I am writing this letter with templing hands, Hope this will reach you is a good spirit.wheather I am right or wrong, a word from you will avid Confusions.
        
                                           വിറയ്ക്കുന്ന കൈകലോടെയാണ് ഞാന്‍ ഈ കഥ എഴുതുന്ന്നത്. നീ ഇത് സ്വീകരിക്കുമെണ്ണ്‍ ഞാന്‍ ആശിക്ക്കുന്നു . ഇത് ശരിയായാലും തെറ്റായാലും നിന്നില്‍ നിനുള്ള വാക്ക് സംശയം തീര്കുകയോള്ളൂ.,

                                     Next to you, thing the mailman is my faoverite person for he brings me yoy wonderful letter's
                                    You are in my thoughts ouerymirate of the day in my dreams every hour of the right,

(നീ കഴിഞ്ഞാല്‍ തപാല്‍ ശിപയിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പെരിയപെട്ടത്‌. കാരണം അയാളിലോടെയാണ് നിന്റെ കത്തുകള്‍ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസം മുഴുവന്‍ നീയാണ് എന്റെ മനസ്സില്‍ രാത്രിയിലെ സ്വപ്നഗളിലും നീ മാത്രമാണ്.)

                                       Right lovely just read you letter's fell as if you were with me and i'm the happied girls in the world
(ഇപ്പോള്‍ നിന്റെ കത്തുകള്‍ നിന്നോട് അടുത്ത ഉള്ളപോലെ തോന്നുന്നു .മാത്രമല്ല ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവതി എനും തോന്നുന്നു.)


               I recived you letter you letter are wonderfull
(നിന്റെ കത്ത് കിട്ടി നിന്റെ കത്തുകള്‍ മനോഹരങ്ങളാണ്.)


             Iam counting the hour till i can with you,
(ഞാന്‍ നിനോടെതകുന്നത് വരെ നിമിഷങ്ങള്‍ എന്നികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് )

This entry was posted on 10:35 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments