ജീവിതം  

Posted by Askarali

അലമ്ഗനീയമായ ഈ ചുറ്റളവില്‍ മോഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും നര്‍മ്മരസങ്ങളും ഒരുപാടൊരുപാട് പങ്കിട്ട്ട് അവയുടെ ആത്മാഭില്ലഷം പങ്കിടാനും എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളുടെയും ദു:ഖഗളുടെയും പൂര്മ്മവിരാമം കുറിക്കാനും ആയുസ്സ് ലഭിച്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ ഒരുപാട് ഗുനപാടമുണ്ട് എന്ന നിന്റെ എളിയ സുഹ്രത് ഓര്‍മപെടുത്തുന്നു,
ഒരിക്കലും മറക്കാനും പിരിയാനും ആഗ്രഹമില്ലാത്ത നാം തമ്മില്‍ പിരിയാനുള്ള സമയം അടുത്തടുത് നമ്മെ സമീപിക്കാനായി കടന്ന വരുന്നു.
പിരിയുകയാണെങ്കില്‍ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്, മറക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും അരുത്,

This entry was posted on 9:20 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments