എന്റെ ലോകം  

Posted by Askarali

   നിറഞ്ഞ ആള്‍കൂട്ടത്തില്‍ പലപ്പോഴും ഞാന്‍ തനിയെ ആയിരുന്നു ഞാനും എന്റെ ചിന്തകളും മാത്രം അത് എനിക്ക് മാത്രം സുപരിജിതമായിരുന്നു

   എന്റെ ചിന്തകള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ പലപ്പോഴും പരിഹസിച്ചിരുന്നു പാതയില്‍ മുറിഞ്ഞ സ്വപ്നഗലും നിറമില്ലാത്ത ഏകാന്തതയും മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ എന്റെ ലോകം


   എന്നാല്‍ എന്റെ സ്വന്തം ആ ലോകം
മാറ്റിയെടുത്തു സന്തോഷത്തിന്റെയും  സ്നേഹത്തിന്റെയും  ലോകമാക്കി  മാറ്റിയെടുത്തു. ഇനി  നീ എന്റെ ജീവിതം മാടിയെടുക്കാന്‍ നീ തെയ്യാരാണോ?


This entry was posted on 5:17 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments