നിനക്കായ്....  

Posted by Askarali

മധുര സ്വപ്നത്തിന്റെ സങ്ങല്പമാണ് നീ അഴകിന്റെ അഴകായ നീ അല്യുന്നതെധെ ആറിന്റെ തോണിയില്‍ വിരല്തോട്ട നീ അറിയാതെ അലയുന്നതെന്തേ ആദ്യമായി കണ്ടതും ആദ്യമായി തുടങ്ങിയതും ഓര്‍മ്മയില്ല.
പാടാത്ത പാട്ടിന്റെ  താളമായ് വേര്‍പ്പാട് നമ്മളില്‍ നിന്ന് വേര്‍പ്പാട് നമ്മളില്‍ സ്വപ്നതിലന്ത്യം ഓര്‍മ്മയില്‍ തോന്നലുകള്‍ മാത്രമായി ഈ ലോഖ സാഗരം സ്നേഹമെങ്കില്‍ ആ സ്നേഹ സാഘരത്തെ ഞാന്‍ നിനകായ് നല്‍കുന്നു.

This entry was posted on 9:13 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments