മായാലോകം  

Posted by Askarali

ഞാനങ്ങിനെ ഏതോ മായാപ്രപഞ്ചത്തിലെത്തിയ പ്രതീതി.
മായാപ്രപഞ്ചത്തിലൊക്കെചുറ്റിനടക്കുന്നു...
കമന്റുകള്‍ക്ക് മറുപടി എഴുതാറൊന്നും ആയിട്ടില്ല.
എഴുതാനുള്ള അറിവുണ്ടോ, ഒന്നും അറിയില്ല.
എങ്കിലും, ശക്തി വീണ്ടുകിട്ടുമ്പോള്‍, വരും എഴുതും...

This entry was posted on 10:50 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments