ഉത്തരം തേടി  

Posted by Askarali

മുത്ത് ചിപ്പിക്കുള്ളില്‍
ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്തിനാണ്?
നിറയെ മുള്ളുകളാല്‍
എന്തിനാണ് റോസാച്ചെടി ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?
തീരെ മൃദുവായ പഴങ്ങള്‍
പരുക്കനും കട്ടിയുള്ളതുമായ പുറം തോടാല്‍
ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെത്തിനാണ്?
നിന്നെ പരുക്കരായ മനുഷ്യരുടെ ഇടയില്‍
ജീവിക്കാന്‍ വിട്ടതെന്തിനാണ് ചില പാവങ്ങളെ?
ഹൃദയം, വാരിയെല്ലാല്‍ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്തിനാണ്‌?
ആത്മാവ്, അതിലും പരുക്കനായ മനസ്സിനാല്‍‍
ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്തിനാണ്?

This entry was posted on 9:41 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments