നൈമിഷികത  

Posted by Askarali

ഓരോ നിമിഷവും
നാം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
പുനര്‍ജനിച്ചുകൊണ്ടും.
ഇഞ്ചിഞ്ചായി
അണുവണുവായി
അനുനിമിഷം
നാം
മരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ ചിന്തകള്‍
നമ്മുടെ കോശങ്ങള്‍
ഒക്കെ ഓരോ നിമിഷവും
മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ചില ചിന്തകള്‍
വല്ലാതെ വെപ്രാളപ്പെട്ട്
തലതല്ലി മരിക്കുമ്പോള്‍
ചിലവ വളരെ ലാഘവത്തോടെ
വിടപറഞ്ഞ് പിരിയുന്നു
നാം ഓരോ നിമിഷവും
മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
പുനര്‍ജനിച്ചുകൊണ്ടും.

This entry was posted on 9:31 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments