സ്വപ്നം  

Posted by Askarali

 ഒരു സ്വപ്നത്തിലെന്ന പോലെ എന്നിലേക് ഒരുപാട് സ്നേഹവുമായി കടന്നുവന്ന എന്റെ പ്രിയ കൂടുകാരി നിനക്ക് വിജയാശംസകള്‍ നെര്‍ന്കൊന്ദ് ഈ കൊച്ചു കൂടുകാരന്‍ ലളിതമായി ഒന്ന കുറികേട്ടെ ,

എന്റെ മിഴികൊനില്‍ എന്നും അനായ വിലക്കായി സൂക്ഷികുവാന്‍ സ്നേഹത്തിന്റെയും സൌഹ്ര്ധതിന്റെയും പൊന്‍ കിരണങ്ങള്‍ സമ്മാനിച്ച എന്റെ പ്രിയ കൂടുകാരി നാം തമ്മില്‍ പിരിയുമോ അഭിലാഷങ്ങളുടെ അലമ്ഗനീയമായ  ചുറ്റളവില്‍ എന്റേതായ സ്നേഹിതക്ക്‌ എന്റെ ര്‍ഹിധ്യമായ വിജയാശംസകള്‍

This entry was posted on 5:28 PM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments