യോഗ്യത  

Posted by Askarali

ആദ്യമൊക്കെ
സ്നേഹത്തിനുവേണ്ടി കേണ
ആത്മാവിനോട് ചൊന്നത്
കുറെ നിബന്ധനകളായിരുന്നു
ആരെ സ്നേഹിക്കാമെന്നും
ആരെ സ്നേഹിച്ചുകൂടെന്നും

കുലം ജാതി പ്രായം യോഗ്യത
ഒക്കെ തേടി സ്നേഹിക്കാന്‍
കാത്തിരുന്ന്
ഒടുവില്‍
ഇതിലൊന്നും സ്നേഹമില്ലെന്നു
മനസ്സിലായ ആ‍ത്മാവ്
സ്വന്തം വിഢ്ഢിത്തം മനസ്സിലാക്കി
ഒടുവില്‍
ഒരു നിബന്ധനകളുമില്ലാതെ
സ്നേഹിക്കാന്‍ പഠിച്ചു

അതാ‍യിരുന്നു
ആദ്യത്തേതിലും വലിയ വിഢിഢിത്തം
ചില ആത്മാക്കള്‍ അങ്ങിനെയാണ്

This entry was posted on 9:29 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments