കൃഷ്ണനോട്  

Posted by Askarali

നീ എന്നോടൊപ്പമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായറിയാം
എന്റെ കൃഷ്ണാ
എങ്കിലും ഞാനെങ്ങിനെ വാളും പരിചയും എടുക്കാൻ?
ആയുധം എടുക്കാതെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ തളർന്നു നിൽക്കുന്ന
എന്നോടെതിർക്കാൻ
അവർ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നത്
എന്റെ തന്നെ പ്രിയജനങ്ങളെയല്ലേ,
എന്റെ ഓരോ കാൽ‌വയ്പ്പുകളും നോക്കിനിന്നവർ
എന്റെ ഓരോ വിജയവും സ്വന്തം വിജയമായി കരുതി
ആഘോഷിച്ചവർ
അവരോടെതിർക്കാനാണോ കൃഷ്ണാ ഞാൻ യുദ്ധമുറകൾ
അഭ്യസിച്ചത്
ഞാനെങ്ങിനെയാണ് കൃഷ്ണാ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത്
ഞാൻ ഈ ജന്മമോ കഴിഞ്ഞജന്മമോ ആ‍ാഗ്രഹിച്ചുകാണില്ല
ഇത്തരത്തിൽ ഒരു യുദ്ധം
എന്നിട്ടും എന്തിനേ നീതന്നെ എന്റെ തേരാളിയായി വന്ന്
എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു?

This entry was posted on 10:45 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments