മാറ്റക്കളിക്കാരൻ  

Posted by Askarali

ഞാൻ, അറിയാതെ കളിക്കളത്തിൽ വന്നുപെട്ടുപോയ;
കളി തീരെയറിയാത്ത ഒരു വെറും യാത്രക്കാരൻ.
എന്നിട്ടും,
അവരുടെ കളിക്കളത്തിൽ വന്നുപെട്ടു എന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താൽ
അവർ എന്നെ കളിക്കളത്തിൽ നിർത്തി.
എനിക്ക് കളിതീരെയറിയില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും,
അവർ എനിക്ക് അവരുടെ യൂണീഫോം ഇടീച്ചു.
കളിയിൽ ആഗ്രഹം തോന്നിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ;
അറിയാതെ എന്റെ കൈതട്ടി അവർക്ക് വിജയം കിട്ടിയപ്പോൾ;
അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനുപകരം അവർക്ക് അതൊരു ക്ഷീണമായിതോന്നി,
അവർ എന്നെ വെറും ഒരു മാറ്റക്കളിക്കാരനായിട്ട്
മാറ്റിനിർത്തി.
എന്റെപോലും കഴിവില്ലാത്തവരെ പരിശീലിപ്പിച്ച്
അവരുടെ കളിക്കാരാക്കി.
മാറ്റക്കളിക്കാരനായി നിന്ന എന്നെ പിന്നെ എപ്പോഴോ
എതിർ പക്ഷത്ത് നിർത്തി
കളിയറിയാത്ത ഒരാൾ എതിർപക്ഷത്തുള്ള ഗർവ്വുമായി
അവർ തകർത്തു കളിക്കുന്നു
അവരുടെ വിജയത്തിനു സാക്ഷിയാകാനായി
എതിർപക്ഷത്തിന്റെ യൂണിഫോമുമിട്ട്
ഞാൻ നിൽക്കുന്നു
അവരുടെ വിജയം നോക്കിനിൽക്കാൻ
ഒരു പരാജയക്കാരൻ അവർക്ക് വേണമായിരുന്നു
ശക്തിതീരിയില്ലാത്ത ഒരു എതിരാളി
കളിയറിഞ്ഞുകൂടാത്ത;
കളിക്കാനാഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരു കളിക്കാരൻ

This entry was posted on 10:45 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments