പൊട്ടിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരി  

Posted by Askarali

മറ്റുള്ളവരാണ് എന്നോട് നീതികേടു കാട്ടിയത്

അവരാണ് എന്നെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്

അവർ വേണ്ടെന്നു കരുതുന്ന; ഉപേക്ഷിക്കുന്ന

കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണ് എന്നും എന്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ

ആ പൊട്ടിനുറുങ്ങിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത്,

ചായം പുരട്ടി, ഞാൻ വിനോദിക്കുമ്പോൾ

അവർ വളരെ നികൃഷ്ടമായി അവയെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും

തട്ടിപ്പറിക്കുന്നു, വീണ്ടും പൊട്ടിച്ചെറിയാനായി

എന്നിട്ടും ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു

എന്റെ പൊട്ടിയ ആ കളിപ്പാട്ടത്തിനായി മാത്രം

This entry was posted on 10:46 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments