മാറ്റങ്ങള്‍  

Posted by Askarali

എന്റെ മനസ്സിലെ എന്റെ ഗ്രാമവും ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ ഗ്രാമവും തമ്മില്‍ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്‌. പഴമയുടെ തുടര്‍ച്ചയാണെങ്കിലും ഞാനില്ലാത്ത ഒരിടക്കാലം ആ ഗ്രാമത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാകും അവിടത്തെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എന്നെ വല്ലാതെ അല്‍ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു, വേദനിപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആള്‍ക്കാരുടെ രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളും ഒക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെന്നു ഞാന്‍ കരുതുന്നവര്‍ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില പഴയ മുഖങ്ങളെ കാണുമ്പോള്‍ ഒരല്‍ഭുതം ഇപ്പോഴും അവര്‍ ഈ ഭൂമിയില്‍ ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിവ് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഭൂപ്രകൃതിക്കുമുണ്ട് വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍. പഴയ വയലുകള്‍ ഇന്ന് തെങ്ങും തോപ്പുകളോ, വാഴത്തോട്ടമോ, റബ്ബര്‍ തോട്ടങ്ങളോ ഒക്കെയായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു. കാട്ടിനകത്തുകൂടിയും കുന്നിനു മുകളിലൂടെയും വയലേലകളിലൂടെയും ഒക്കെ റോഡുകള്‍.
ഒരു പട്ടണ ച്ഛായ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഗ്രാമങ്ങള്‍ക്കും. അതൊക്കെ കാണുമ്പോള്‍ അഭിമാനത്തിലേറെ അസൂയ തലപൊക്കുന്നോ എന്നൊരു സംശയം.
തനിക്കും വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മാറ്റങ്ങള്‍!
ഇതു തന്റെ ഗ്രാമമല്ല് എന്നു തോന്നിത്തുടങ്ങുന്നു.
തന്റെ ഗ്രാമം ഭൂതകാലത്തിലെവിടെയോ മറഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു.

This entry was posted on 10:46 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments