കൊയ്ത്ത്  

Posted by Askarali

കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ പാടം പോലെ
എന്റെ ഹൃദയം
സ്നേഹം ലേലം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോള്‍
എനിക്ക് നോവുന്നു
എന്റെ ഹൃദയം ചുരന്ന് അവര്‍
വിത്തു വിതയ്ക്കുന്നു
പാകമാകുമ്പോള്‍ കൊയ്തെടുക്കാന്‍
തരിശു നിലവുമായി ഞാന്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍
അവര്‍ വീണ്ടും വരുന്നു
എന്റെ ഹൃദയം ഉഴുതു മറിച്ച്
ഇനിയും പുതിയ വിത്തുകള്‍
വിതയ്ക്കുവാന്‍!
[ഇത് ജീവിതത്തില്‍ നിന്നൊന്നുമല്ല. വെറുതെ എഴുതാന്‍ വേണ്ടി എഴുതുന്നതാണ്]

This entry was posted on 10:26 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments