വേഷങ്ങള്‍...  

Posted by Askarali

ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ റോളുകള്‍ എന്താണെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുകയേ വേണ്ടൂ..
ബാക്കിയൊക്കെ എളുപ്പമാണ്.
പക്ഷെ, അവരവരുടെ റോളുകള്‍ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ്
ദുഷ്ക്കരം..
ജീവിത നാടകത്തില്‍ താന്‍ ഏതേതു കഥാപാത്രങ്ങളെയാണവതരിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുന്നാരാണ് അധികവും.
റോള്‍ എന്താണെന്നറിയുന്നവര്‍ അതുമായി ഇണങ്ങിച്ചേരാനുള്ള അശ്രാന്ത പരിശ്രമവും.
എത്രയും വേഗം തന്റെ റോളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താനാവുന്നവര്‍- ആ റോള്‍ എന്തായാലും- ഭൃത്യന്റെയോ, യജമാനന്റെയോ, വ്യാപാരിയുടെയോ, ഡോക്ടറുടേയോ, രോഗിയുടേയോ, എന്തു റോളായാലും- ആ റോളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനാവുന്നവര്‍ ജീവിതത്തില്‍ വിജയിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കില്‍ പറയാം..

This entry was posted on 10:39 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments